Algemene Voorwaarden Bloomon België BVBA

Version française

Downloaden als PDF

Op alle Overeenkomsten die Klant met Bloomon aangaat, en op alle diensten en/of producten van Bloomon die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Bloomon, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. Bloomon België BVBA. is gevestigd aan De Keyserlei 58-60 / 19 te 2018 Antwerpen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 0635708702 en zal hierna ook worden aangeduid als “Bloomon” of “wij”.
 2. Bloomon verkoopt en levert bloemen op basis van een flexibel Abonnement. In aanvulling daarop kunnen bij het Abonnement verschillende aanvullende producten (zoals vazen) worden besteld.
 3. Ook verkoopt Bloomon losse boeketten, droogbloemen en giftcards en biedt zij kortingscodes aan.

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van Bloomon worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. “Abonnement”: een Overeenkomst tussen Bloomon en de Klant je voor het gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door Bloomon van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. “Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij Bloomon de jou, dan wel namens de jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;
  3. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Bloomon een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  4. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van Bloomon afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Bloomon plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en Bloomon;
  5. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  6. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  7. “Website”: de Website www.bloomon.be of andere Website via welke Bloomon haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die Bloomon sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van Bloomon die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Bloomon, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met Bloomon

 1. Een Overeenkomst aangaan met Bloomon geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Bloomon en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Bloomon te aanvaarden.
 2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet je woonachtig zijn in België.

Artikel 5: Bloomon giftcard.

 1. De Bloomon giftcard is 24 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website en op elk moment inwisselbaar voor producten uit het assortiment van Bloomon.
 2. De Bloomon giftcard is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 6: Jouw verplichtingen.

 1. Alle informatie die je op enig moment aan Bloomon opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Bloomon is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Bloomon tegen eventuele aanspraken van derden.
 2. Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water - de door Bloomon geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.
 3. Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Bloomon niet aansprakelijk en je vrijwaart Bloomon tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 7: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
 2. Bloomon behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Bloomon je uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 8: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door Bloomon op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. In geval van een Abonnement is vooruitbetaling van een aantal periodes mogelijk tegen een korting, zoals verder opgenomen op de Website.
 3. Ingeval je gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft je aan de op de Website vermelde payment service provider (Adyen B.V. of Mollie B.V.) toestemming om namens Bloomon door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende rekeningnummer te innen.
 4. Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling in geval van een Abonnement geschiedt voorafgaand aan elke periodieke levering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Bloomon nogmaals de betaling uitvoeren. Bloomon behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 5. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Bloomon gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval je na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Bloomon gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Bloomon voor jou op te schorten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso komen in dat geval voor jouw rekening.
 6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloomon uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 7. Het door Bloomon te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Bloomon te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 9: Kortingscodes

 1. Bloomon kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is je niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.
 2. Het is je niet toegestaan om de naam en het logo Bloomon en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Bloomon behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. Bloomon kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 24 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.

Artikel 10: Pauzeren, opzeggen of wijzigen van je abonnement

 1. Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de Website, schriftelijk of overige door Bloomon ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te pauzeren (waarmee wordt bedoeld het bezorgen van de overeengekomen product(en) tijdelijk uit te stellen), te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen.
 2. Als je in het geval van een Abonnement hebt gekozen voor vooruitbetaling van een aantal periodes tegen een korting conform artikel 8.2 (vooruitbetaling), is tussentijdse opzegging van het Abonnement gedurende dat aantal periodes niet mogelijk.
 3. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Bloomon uiterlijk 3 werkdagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen Bloomon de in artikel 10.1 (pauzeren, wijzigen of opzeggen) of artikel 12.1 (herroeping) bedoelde wijziging of mededeling van je moet hebben ontvangen en bevestigd.

Artikel 11: Levering, levertijd en uitvoering

 1. Bloomon bezorgt overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden in geval van een Abonnement).
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloomon aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is, tenzij het producten betreft die volgens Bloomon ook in de brievenbus kunnen worden gedeponeerd, zoals Flowergram. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. Bloomon kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bloomon tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).
 6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Bloomon de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
 7. Bloomon is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 12: Herroepingsrecht en retourneren

 1. In geval van een Abonnement heb je het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bloemen, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde bloemen.
 2. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 3. Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I (Modelformulier voor herroeping) van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.
 4. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Bloomon retourneren.
 5. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal Bloomon de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 13: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. Bloomon hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder het Privacybeleid zoals opgenomen op de Website.

Artikel 14: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is Bloomon niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is Bloomon slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat Bloomon tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. Bloomon staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Bloomon er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Bloomon is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Bloomon is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Bloomon aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 7. Bloomon is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Bloomon of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Bloomon gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Bloomon voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Bloomon of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 15: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt Bloomon zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 15.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Bloomon toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen van artikel 10.3 (deadline wijzigen, pauzeren, opzeggen en herroepen). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Bloomon gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Bloomon gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. Bloomon behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloomon uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Bloomon de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van Bloomon ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Bloomon behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bloomon.
 5. Bloomon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing.
 3. De rechtbank te Antwerpen is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Bloomon en de Klant , voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Bloomon België BVBA - Oktober 2020

BIJLAGE 1 - Modelformulier voor herroeping

Met onderstaand formulier geeft u aan dat u de overeenkomst met Bloomon wilt ontbinden. We verzoeken u onderstaand formulier in blokletters in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met het product terug sturen naar:

Bloomon Nederland BV
Meerlandenweg 40
1187 ZR Amstelveen

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van het volgende product ontbind:

Reden voor herroeping*:____________________________________________________
* Beantwoorden niet verplicht

Datum van betaling: _______________________________________________________

Betalingskenmerk*:________________________________________________________
* Het betalingskenmerk kunt u vinden op uw bankafschrift bij de afschrijving van Bloomon of via uw digitale bankieromgeving van uw eigen bank.

IBAN:______________________________________________________________________

Tenaamstelling:____________________________________________________________

E-mailadres:_______________________________________________________________

Naam consument:____________________________________________________________

Adres

consument:_________________________________________________________________

Handtekening:______________________________________________________________

Datum ondertekening:_______________________________________________________

Version française

Conditions générales de Bloomon België BVBA

Télécharger en PDF

Article 1: Qui sommes-nous ?

 1. Bloomon Nederland B.V. a son siège De Keyserlei 58-60 / 19 à 2018 Anvers (immatriculation au Registre du Commerce: 0635708702) et sera ci-après également dénommée « Bloomon » ou « nous ».
 2. Bloomon vend et fournit des fleurs sur la base d’un Abonnement flexible. En complément de l’Abonnement, d’autres produits additionnels (comme des vases) peuvent être commandés.
 3. En outre, Bloomon vend des bouquets isolés, des fleurs séchées et des cartes cadeaux et elle propose des codes de réduction.

Article 2: Définitions

 1. Dans les présentes conditions générales de Bloomon, les termes suivants sont employés comme définis ci-après, sauf mention contraire expresse :
  1. « Abonnement » : tout Contrat conclu entre Bloomon et le Client aux termes duquel Bloomon fournira, durant le nombre convenu ou un nombre indéterminé de périodes, un ou plusieurs types de produits similaires ou différents, comme fleurs, plantes, leurs accessoires et leurs éventuelles prestations de services, le tout selon les termes convenus dans chaque Contrat ;
  2. « Commande unique » : le Contrat aux termes duquel Bloomon vous fournit une seule fois un produit, ou fournit une seule fois un produit en votre nom à une autre personne désignée par vous (auquel cas le produit sera dénommé : le « cadeau ») ;
  3. « Client » : l’acheteur, soit un consommateur soit un acteur agissant professionnellement, qui conclut un Contrat avec Bloomon. Le Client sera ci- après également dénommé « vous » ;
  4. « Contrat » : toute offre ou proposition émanant de Bloomon et acceptée par le Client, toute commande passée par le Client auprès de Bloomon et tout autre contrat conclu entre le Client et Bloomon ;
  5. « Données à caractère personnel » : toutes données à caractère personnel dans le sens du Règlement UE 2016/679 (règlement général sur la protection des données) vous concernant et indispensables pour l'exécution du Contrat, en ce compris des données de paiement et des coordonnées dont l'adresse électronique ;
  6. « Conditions » : les présentes conditions générales, en ce compris leurs futures mises à jour ;
  7. « Site Internet » : le site www.bloomon.be ou tout autre site Internet par l’intermédiaire duquel Bloomon propose à distance ses prestations de services et/ou ses produits au Client.

Article 3: Applicabilité

 1. Tous les Contrats que Bloomon conclut avec ses Clients, ainsi que toutes les prestations de services et tous les produits de Bloomon que le Client achète, sont soumis aux présentes Conditions. Le Client sera ci-après également dénommé « vous ». Les présentes Conditions pourront à tout moment être consultées sur le site Internet de Bloomon et seront remises par voie électronique préalablement ou simultanément à la conclusion du Contrat. Lest termes écrits avec majuscule initiale ont le sens que les présentes Conditions leur ont attribué, sans distinction entre le singulier et le pluriel.

Article 4: Conclusion d’un contrat avec Bloomon

 1. La conclusion d’un Contrat avec Bloomon se fera uniquement à distance. Tout Contrat conclu entre Bloomon et vous, qu’il s'agisse ou non d’un Abonnement ou d’une Commande unique, sera réalisera par l’intermédiaire du Site Internet au moment où vous signifiez votre acceptation d’une proposition ou d’une offre de Bloomon.
 2. Pour pouvoir souscrire un Abonnement, il faut que vous ayez votre domicile a Belge.

Article 5: Carte cadeau Bloomon.

 1. La carte cadeau Bloomon a une validité de 24 mois à partir de sa date d'émission, ainsi qu’il sera expliqué et publié sur le Site Internet, et pourra à tout moment être échangée contre des produits de la gamme de Bloomon.
 2. La carte cadeau Bloomon ne pourra pas être échangée contre de l’argent liquide.

Article 6: Vos obligations.

 1. Toute information que vous fournissez à quelque moment que ce soit à Bloomon devra être à jour et véridique. Votre mot de passe ne pourra pas être transmis à des tiers. Vous devrez garder votre mot de passe secret et à l’abri des personnes non autorisées et nous informer par écrit de toute perte ou toute transmission. Vous êtes vous-même pleinement responsable de tout abus, notamment de toute commande passée frauduleusement par un tiers à l'aide de votre mot de passe et de toute réclamation pouvant en découler. Bloomon ne sera responsable d'aucun préjudice résultant d’informations incorrectes et/ou de la perte de votre mot de passe et vous garantissez Bloomon de toute réclamation de tiers.
 2. Avant d’employer les produits fournis par Bloomon, tels que vases et pots, et notamment avant de les remplir d’eau, vous devrez vérifier l'absence d’imperfections, telle que fissures, fractures et fuites.
 3. Vous êtes obligé de lire attentivement et d’observer les étiquettes de produit, les modes d'emploi et les avertissements accompagnant les produits fournis. Bloomon ne sera responsable d'aucun préjudice résultant de la non-observation d’étiquettes de produit, de modes d’emploi et d’avertissements et vous garantissez Bloomon de toute réclamation de tiers.

Article 7: Prix

 1. Vous devrez le prix convenu aux termes du Contrat aux moments convenus aux termes du Contrat.
 2. Bloomon se réserve de modifier au cours de l’Abonnement les prix de produits proposés par elle sous forme d’Abonnement et restant à fournir, notamment concernant l’extension de la gamme de fleurs et de prestations de services (comme le nombre de jours de livraison), Bloomon s’engageant à vous informer au plus tard quinze jours avant la prise d’effet de la modification.
 3. En cas de modification résultant en une augmentation de prix, vous aurez le droit de dénoncer le Contrat dans les dix jours sans être tenu de payer quelque indemnité que ce soit pour produits non fournis.
 4. Toutes offres spéciales et toutes promotions seront valables jusqu’à épuisement des stocks.

Article 8: Paiement

 1. Pour payer, vous pourrez uniquement vous servir des modalités de paiement proposées par Bloomon sur le Site Internet.
 2. S'agissant d’un Abonnement, le paiement anticipé d’un certain nombre de périodes est possible moyennant une réduction, tel que publié sur le Site Internet.
 3. Si vous souhaitez vous servir d’un prélèvement automatique, vous autorisez le prestataire de services de paiement (Adyen B.V. ou Mollie B.V.) indiqué sur le Site Internet à prélever également du compte bancaire concerné, au nom de Bloomon, au moyen d’une autorisation SEPA, de futurs paiements pour chaque période applicable.
 4. S'agissant d’une Commande unique, le paiement devra intervenir dans les quinze jours suivant la date de facture. S’agissant d’un Abonnement, le paiement se fera préalablement à chaque fourniture périodique. Il relève de votre responsabilité de vous assurer que votre compte bancaire soit suffisamment approvisionné au moment du paiement. Si un ordre de paiement ne peut pas être exécuté pour cause d'approvisionnement insuffisant, de coordonnées bancaires incorrectes ou obsolètes et/ou pour tout autre cause, la fourniture pourra quand même être envoyée. Dans ces cas, Bloomon procédera une nouvelle fois au prélèvement. Bloomon se réserve de récupérer le montant en souffrance en procédant une nouvelle fois au prélèvement au moyen de la modalité de paiement indiquée.
 5. En cas de paiement tardif, notamment pour cause de contre-passation des montants prélevés ou d’approvisionnement insuffisant sur le compte concerné, Bloomon pourra facturer l’intérêt commercial légal. Si, après sommation, vous restez en défaut de payer la totalité de la somme due, Bloomon pourra faire appel à une agence de recouvrement et suspendre ses prestations de services à vous. En ce cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires du recouvrement seront à votre charge.
 6. Bloomon vous enverra ses factures et ses rappels uniquement par voie électronique. Les Données à caractère personnel que vous aurez fournies feront foi.
 7. La somme devant être prélevée par Bloomon sera égale à la somme des produits commandés par vous durant la période à laquelle le prélèvement aura trait. S'agissant d’un paiement périodique, la somme devant être prélevée par Bloomon sera en outre égale à la somme des produits commandés par vous durant la période à laquelle le prélèvement aura trait et, de ce fait, la somme devant être prélevée pourra différer de celle de la période précédente.

Article 9: Codes de réduction

 1. Vous ne pourrez pas utiliser les codes de réduction émis par Bloomon à vos fins commerciales ni à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont émis. Il ne vous sera pas permis de partager des codes de réduction personnels avec des tiers que vous ne connaissez pas.
 2. Il ne vous sera pas permis d’utiliser le nom ou le logo de Bloomon ni toutes les combinaisons possibles de mauvaise orthographe dans une quelconque communication ou à vos fins commerciales.
 3. Toute (tentative de) fraude et tout acte non autorisé sera enregistré et conduira à l’interdiction d’utiliser les codes de réduction. Bloomon se réserve de compenser rétroactivement la réduction acquise et l'avoir constitué.
 4. Les codes de réduction de Bloomon ont une validité maximale de 24 mois à partir du moment d’émission, ainsi qu’il est expliqué et publié sur le Site Internet.

Article 10: Interruption, dénonciation ou modification de votre abonnement.

 1. Vous aurez à tout moment le droit, conformément aux règles et instructions publiées sur le Site Internet, d’interrompre, par écrit ou par tout autre canal de communication employé par Bloomon (dont WhatsApp et téléphone), temporairement le Contrat (c’est-à-dire de temporairement remettre à plus tard la livraison des produits convenus), de le modifier ou de le dénoncer moyennant le préavis convenu à cet effet, ou de modifier les Données à caractère personnel pertinentes pour une commande.
 2. Si, s'agissant d’un Abonnement, vous avez opté pour le paiement anticipé d’un certain nombre de périodes moyennant une réduction conformément à l'article 8.2 (paiement anticipé), l’Abonnement ne pourra pas être dénoncé par anticipation durant ce nombre de périodes.
 3. Pour les livraisons déjà programmés, Bloomon considérera le troisième jour ouvrable précédant le jour de livraison comme le moment avant lequel Bloomon devra avoir reçu de votre part et confirmé la modification ou notification visée à l'article 10.1 (interruption, modification ou dénonciation) ou à l’article 12.1 (rétraction).

Article 11: Livraison, délai de livraison et exécution

 1. Bloomon livre sur l’ensemble du territoire de Belgique.
 2. La livraison sera effectuée à l'adresse indiquée lors de la passation de la commande.
 3. La livraison ne pourra être effectuée qu’aux jours indiqués par Bloomon. Les heures de livraison sont données à titre indicatif. Les créneaux horaires de livraison indiqués sur votre compte sur le Site Internet et dans le courriel de confirmation sont donnés à titre indicatif. Il pourra être dévié du jour de livraison choisi par vous et/ou du créneau horaire choisi par vous, notamment pour cause de circonstances imprévues, de force majeure ou de jours fériés. En cas de retard de livraison ou d’impossibilité totale ou partielle de donner suite à une commande, vous serez averti dès possible après passation de votre commande.
 4. Vous êtes obligé d'assurer que la livraison en personne des produits à l’adresse de livraison indiquée par vous et durant le créneau horaire indiqué par vous soit possible, sauf s’il s'agit de produits qui, à l'appréciation de Bloomon, peuvent être déposés à la boîte aux lettres, comme Flowergram. En cas d’impossibilité de livrer, vous serez en défaut d’acceptation ; les éventuels frais et dommages qui en découlent seront à votre charge. Dans ces cas, Bloomon pourra exécuter le Contrat (i) en remettant les produits aux voisins, (ii) en les déposant devant la porte de votre le logement ou (iii) en livrant la commande au tiers indiqué par vous lors de la passation de la commande. Vous y consentez d’avance.
 5. Le risque d’endommagement et/ou de perte de produits incombe à Bloomon jusqu’au moment de livraison conformément à l'article 11.4 (livraison).
 6. Au cas où, au moment de la remise en personne, les produits ne seraient pas encore payés conformément au Contrat, Bloomon en conservera la propriété jusqu’au paiement complet du prix.
 7. Pour exécuter tout Contrat, Bloomon pourra faire appel à des tiers.

Article 12: Droit de rétraction et renvois

 1. S'agissant d’un Abonnement, vous aurez la faculté de vous rétracter du Contrat, sans obligation de justification, dans un délai de quinze jours suivant celui de la livraison de vos premières fleurs. Dans ce cas, pour payerez uniquement les fleurs déjà livrées durant ces quinze jours.
 2. Vous aurez également la faculté de vous rétracter d'une Commande unique, sans obligation de justification, dans un délai de quinze jours suivant celui de la livraison du produit. Les Commandes uniques de produits périssables (comme les fleurs coupées) sont exclues du droit de rétraction. Les frais de renvoi du produit seront à votre charge.
 3. Pour vous rétracter du contrat, vous pourrez vous servir du formulaire modèle figurant à l’Annexe I (Formulaire modèle pour rétraction) des Conditions générales ou télécharger le formulaire modèle en format PDF. Vous pouvez vous servir du formulaire modèle mais vous n’êtes pas obligé de le faire.
 4. Durant le Délai de rétraction, vous devrez manipuler avec soin les produits reçus et leurs emballages. Vous ne pourrez déballer les produits que dans la mesure où cela serait nécessaire pour évaluer si vous souhaitez conserver le produit. Si vous exercez votre droit de rétraction, vous renverrez le produit avec tous ses accessoires et, autant que raisonnablement possible, dans son état et son emballage d’origine à Bloomon dans les quinze jours suivant l’échéance du délai de rétraction conformément aux instructions données par Bloomon sur le Site Internet.
 5. Si vous exercez votre droit de rétraction au cours du Délai de rétraction pour des produits que vous avez déjà payés, Bloomon vous remboursera dans les trente jours suivant celui de la réception des produits renvoyés ou après que vous ayez démontré que vous avez renvoyé les produits, selon la première éventualité.

Article 13: Vie privée

 1. Afin de pouvoir préparer, exécuter et expédier tout Contrat et à d'autres fins, notamment de prospection (directe), nous traitons vos Données à caractère personnel. Bloomon a mis en place une politique de protection de la vie privée en ligne et fournit des informations sur le traitement de Données à caractère personnel et les droits dont vous disposez ; voir la Déclaration sur la protection de la vie privée publiée sur le Site Internet.

Article 14: Garantie et responsabilité

 1. Pour autant que la loi le permette, Bloomon ne saura être tenue responsable d’aucun dommage consécutif, matériel ou indirect, en ce compris tout manque à gagner, toute perte de chiffre d'affaires et toute perte d’opportunités, causé par un produit fourni par elle, en ce compris son mis en service. Pour le reste, Bloomon ne sera responsable pour faute imputable que jusqu’à concurrence du montant total que Bloomon aura reçu de votre part conformément au Contrat jusqu’au moment de survenance du dommage.
 2. Bloomon garantit que les produits et/ou les prestations de services répondent au Contrat, aux spécifications contenues dans l’offre, aux exigences raisonnables de qualité et d’utilité et aux dispositions légales et/ou règlementations administratives existant à la date de conclusion du Contrat. Si convenu, Bloomon garantit en outre que le produit convient pour des usages autres que les normaux.
 3. Vous serez responsable de toute perte de valeur du produit survenue lors du délai de rétraction si la manipulation du produit par vous a été plus impactante qu’il n’était nécessaire pour en déterminer la nature, les caractéristiques et le fonctionnement.
 4. Vous serez responsable de tout usage fait de vos données d'accès.
 5. Bloomon a l’obligation légale de vous rappeler que vous avez droit à ce que le produit fourni satisfasse au Contrat concerné.
 6. Si vous avez opté pour la remise aux voisins, le dépôt devant la porte de votre logement ou tout mode de livraison autre que la remise en personne, les risques de ce mode de livraison seront entièrement à votre charge. Bloomon ne saura être tenue responsable de la détérioration ou la perte de produits, ni des préjudices que le client pourrait subir de ce fait.
 7. Bloomon ne saura en aucun cas être tenue responsable de préjudices dus à une force majeure, en ce compris, mais sans s’y limiter : grève, maladie, incendie, panne chez Bloomon ou ses fournisseurs, problèmes de transport, conditions météorologiques, pandémie, violence, révolte, émeute ou intervention de la police et/ou des sapeurs- pompiers. Par le terme force majeure, il convient d’entendre également ce même type de circonstances imprévues survenues chez des tiers auxquels Bloomon fait appel pour l’exécution du Contrat.
 8. Le régime de responsabilité prévu par les alinéas précédents du présent article s’appliquera également à l’égard de tiers auxquels Bloomon fait appel pour l’exécution de tout Contrat, ainsi qu’à l’égard de personnes pour lesquelles Bloomon ou un tel tiers est responsable.

Article 15: Modification des présentes conditions

 1. Sans préjudice de ce qui est prévu par l’article 7.2 (ajustements de prix), Bloomon se réserve de modifier à tout moment les présentes Conditions. Pour autant que la loi le requière, vous serez préalablement informé de toute modification.
 2. Si la modification visée à l’article 15.1 (modification des conditions) implique une modification essentielle de la prestation à laquelle Bloomon s’est engagée, vous aurez la faculté de résilier le Contrat avant que la modification en question ne prenne effet à votre égard. Si vous avez des objections contre les Conditions modifiées, vous aurez la faculté de mettre fin à votre Contrat, auquel cas vous pourrez dénoncer votre Contrat en accédant à votre compte ou en utilisant l’une de modalités de contact proposées sur notre site Internet https://shop.bloomon.be/pages/contact, en tenant compte de la date limite pour modification, interruption, dénonciation et rétraction visée à l’article 10.3 (date limite pour modification, interruption, dénonciation et rétraction). Cependant, si vous manquez de mettre fin ou de dénoncer le contrat (dans le délai) et vous continuez à vous servir de nos produits après la date annoncée d’entrée en vigueur des conditions générales modifiées, votre contrat sera dès ce moment-là soumis aux conditions générales modifiées.
 3. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le Site Internet afin de vous assurer d’être informé de la version la plus récente des Conditions.

Article 16: Résiliation

 1. Si vous ne respectez pas vos obligations résultant de tout Contrat, notamment l’obligation de payer, Bloomon pourra vous donner l’occasion, au moyen d’une mise en demeure, de respecter vos obligations dans un délai fixé par Bloomon et, si vous persistez dans votre défaut, résilier le Contrat extrajudiciairement.
 2. Bloomon se réserve à tout moment, outre la résiliation du Contrat, de répercuter sur vous tous dommages, en ce compris les frais de recouvrement.

Article 17: Autres dispositions

 1. Vous ne pourrez invoquer aucune clause dérogatoire ni complémentaire que si et pour autant que celle-ci aurait été expressément acceptée par Bloomon.
 2. Toutes conditions générales autres que les présentes Conditions sont exclues d'application. Pour autant que de besoin, Bloomon décline expressément l'applicabilité de toutes conditions générales (d’achat) de vous.
 3. Rien dans les présentes Conditions ne vise à mettre en place ou à réaliser une transmission ou licence de droits de propriété intellectuelle de Bloomon à votre faveur. À cet égard, Bloomon se réserve expressément tous les droits.
 4. Sans l’autorisation expresse et préalable de Bloomon, vous ne pourrez transmettre à un tiers aucun Contrat, ni aucun droit ni aucune obligation qui en découle.
 5. Bloomon a la faculté de transmettre (partiellement) ses droits et obligations découlant de tout Contrat à un tiers. Vous y consentez, lequel consentement sera considéré, pour autant que de besoin, comme collaboration. Une telle transmission n'affectera pas la validité du Contrat.

Article 18: Litiges et droit applicable

 1. Nous vous conseillons de nous informer au préalable de toute réclamation en contactant notre Service Client. Si cela ne résout pas votre réclamation, vous pouvez télécharger votre réclamation via la plateforme ODR de la Commission européenne. Cette plateforme de règlement des litiges en ligne est disponible ici: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Tous Contrats et les engagements qui en découlent, ainsi que les présentes Conditions, sont régis par le droit belgique.
 3. Le tribunal d'Anvers aura compétence exclusive pour connaître de tout litige entre Bloomon et le Client découlant de ou afférent au Contrat, sauf si la compétence revient à une autre juridiction en vertu de dispositions impératives.

Bloomon België BVBA - Octobre 2020

ANNEXE 1 - Formulaire modèle pour rétraction

À l’aide du formulaire ci-dessous, vous indiquez vouloir résilier le contrat conclu avec Bloomon. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous en caractères d’imprimerie et le signer. Renvoyez le formulaire dûment rempli et signé, accompagné du produit, à :

Bloomon Nederland BV
Meerlandenweg 40
1187 ZR Amstelveen

Je vous informe que je résilie notre contrat concernant la fourniture du produit suivant :

Motif de rétraction* : ____________________________________________________
* Réponse facultative

Date de paiement : ____________________________________________________

Référence de paiement* : ____________________________________________________
*Vous trouverez la référence de paiement sur votre extrait bancaire ou dans l'espace numérique de votre banque.

IBAN : ____________________________________________________

À l’ordre de : ____________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Nom du consommateur : ____________________________________________________

Adresse du consommateur : ____________________________________________________

Signature : ____________________________________________________

Date de signature : ____________________________________________________