Algemene voorwaarden van bloomon

Version française

Algemene Voorwaarden Bloomon België BVBA

Op alle Overeenkomsten die Klant met Bloomon aangaat, en op alle diensten en/of producten van Bloomon die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Bloomon, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

 1. DEFINITIES
  1. "Abonnement": een Overeenkomst tussen Bloomon en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door Bloomon van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;

  2. "Bedenktijd": de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;

  3. "Bloomon": de besloten vennootschap Bloomon België BVBA, gevestigd aan de De Keyserlei 58-60 / 19 te 2018 Antwerpen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 0635708702;

  4. "Klant": de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Bloomon een Overeenkomst aangaat;

  5. "Overeenkomst": iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Bloomon afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Bloomon plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Bloomon bindt;

  6. "Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

  7. "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

  8. "Website": de website www.Bloomon.be of andere website via welke Bloomon haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

 2. EEN ABONNEMENT BIJ BLOOMON
  1. Contracteren met Bloomon geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Bloomon en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Bloomon te accepteren.

  2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant:

    1. woonachtig zijn in België

 3. VERPLICHTINGEN KLANT
  1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Bloomon en/of een partij die Bloomon inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.

  2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Bloomon Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

 4. PRIJS
  1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.

  2. Bloomon behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Bloomon Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.

  3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

  4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 5. BETALING
  1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Bloomon op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.

  2. Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft Klant aan Adyen B.V. toestemming om namens Bloomon door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

  3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

  4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Bloomon gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Bloomon gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Bloomon voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.

  5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloomon uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.

  6. Het door Bloomon te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Bloomon te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

 6. KORTINGSCODES
  1. Bloomon-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant onbekende derden.

  2. Het is Klant niet toegestaan om de naam en het logo Bloomon en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.

  3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Bloomon behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

 7. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT
  1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door Bloomon ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging.

  2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Bloomon uiterlijk 3 dagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen Bloomon de in artikel 7.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.

 8. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
  1. Bloomon bezorgt overal in België.

  2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.

  3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloomon aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.

  4. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie.

  5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Bloomon de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.

  6. Bloomon is gerechtig om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

 9. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN
  1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden ("Bedenktijd"). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.

  2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:

    1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en

    2. duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.

  3. Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra's (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.

  4. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:

    1. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of

    2. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of

    3. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

  5. In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement.

  6. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier dat beschikbaar is op de Website.

  7. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Bloomon retourneren conform de door Bloomon gegeven instructies.

  8. Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Bloomon Nederland B.V., Middenweg 53, 1432 DE Aalsmeer.

  9. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Bloomon Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.

  10. Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Bloomon de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

 10. PRIVACY
  1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Bloomon hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

 11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  1. Voor zover wettelijk toegestaan is Bloomon niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.

  2. Bloomon garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Bloomon verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

  3. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

  4. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

  5. Bloomon is wettelijk verplicht Klant eraan te herinnen dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

 12. Wijziging VAN DEZE VOORWAARDEN
  1. Bloomon behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.

  2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Bloomon toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.

  3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

 13. ONTBINDING
  1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Bloomon gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Bloomon gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.

  2. Bloomon behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

 14. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloomon uitdrukkelijk zijn aanvaard.

  2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Bloomon de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.

  3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Bloomon ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Bloomon behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.

  4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bloomon.

  5. Bloomon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

 15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing.

  2. De rechtbank te Antwerpen is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Bloomon en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Version française

Conditions générales

Conditions générales de livraison des produits de la société Bloomon België BVBA

1 Applicabilité

 • 1.1 Tous les devis, commandes et contrats existant entre le client et bloomon Nederland B.V. (« bloomon ») sont régis uniquement par les présentes conditions générales.
 • 1.2 Le client ne peut se prévaloir de dispositions divergentes et/ou complémentaires que dans le cas et dans la mesure où lesdites dispositions ont été expressément acceptées par bloomon.
 • 1.3 Le client ayant à une reprise conclu un contrat sous les présentes conditions accepte l’applicabilité des présentes conditions pour les contrats ultérieurs entre lui-même et bloomon.

2 Naissance des contrats

 • 2.1 Un contrat d’achat est établi entre bloomon et le client à compter du moment où le client accepte une offre de bloomon en remplissant complètement et correctement le formulaire établi et mis à disposition par bloomon.

3 Prix

 • 3.1 bloomon se réserve le droit de modifier le prix des produits qu’elle propose sous forme de service au cours de la durée du service en question, étant entendu que bloomon informera le client au plus tard 14 jours au préalable, et que le client disposera de la possibilité de renoncer au service dans les 10 jours sans que ledit client ne soit redevable d’une quelconque compensation pour les produits non livrés.
 • 3.2 Les codes promotionnels et les cartes cadeaux ont la durée de validité indiquée par bloomon lors de leur émission.
 • 3.3 Les promotions et les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
 • 3.4 Le code de réduction personnel bloomon a pour objectif de recruter de nouveaux clients payants à partir du cercle direct (par bouche-à-oreille, réseau social et/ou courriel). Les codes de réduction bloomon ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales et/ou autres buts que ceux pour lesquels ils ont été émis. En outre, il n’est en aucun cas permis d’utiliser la dénomination commerciale bloomon ni toute autre combinaison possible de lettres dans des combinaisons d’adresse url, et d’initier par ce biais des flux destinés à diffuser le code de réduction.
 • 3.5 Toute (tentative de) fraude ou autre agissement non autorisé fera l’objet d’un enregistrement et aboutira à bloquer l’utilisation des codes de réduction. bloomon se réserve le droit de réclamer avec effet rétroactif la réduction obtenue ainsi que les biens accumulés.

4 Paiements

 • 4.1 Le client ne peut procéder au paiement qu’en utilisant les possibilités de paiement proposées par bloomon.
 • 4.2 En cas d’utilisation d’un lien de paiement envoyé au client par bloomon pour un recouvrement automatique, le client donne l’autorisation à bloomon d’encaisser également les paiements ultérieurs du numéro de compte bancaire concerné.
 • 4.4 Des frais d’un montant de 2,50 € seront portés en compte en cas de paiement tardif, par exemple en cas d’annulation des montants déduits ou en raison d’un solde insuffisant sur le compte concerné.
 • 4.5 En cas de paiement non effectué dans le délai indiqué dans le premier rappel, bloomon est habilitée à mettre fin au service directement et de manière unilatérale, sans préjudice du droit à des dommages-intérêts et du droit à récupérer les paiements en souffrance ainsi que les frais de recouvrements afférents.
 • 4.6 Les factures et les rappels de paiement ne sont proposés par bloomon que sous forme électronique.
 • 4.7 Le montant à encaisser par bloomon est identique à celui des produits commandés par le client au cours de la période de service à laquelle l’encaissement se rapporte. En cas de paiement périodique, le montant à encaisser par bloomon est également identique à celui des produits commandés par le client au cours de la période de service à laquelle l’encaissement se rapporte, et par conséquent le montant à encaisser peut différer de celui de la période de service précédente.

5 Fin de contrat

 • 5.1 Le client peut à tout moment suspendre provisoirement le contrat, modifier les formes d’abonnement proposées par bloomon ou résoudre le contrat moyennant le préavis convenu à cet effet avant la première livraison qui suit. Pour les livraisons du mercredi, la date limite appliquée par bloomon est le dimanche à 23h59.

6 Livraison, délai de livraison et exécution

 • 6.1 Nous livrons sur tout le territoire belge.
 • 6.2 Les livraisons se font aux frais de bloomon et à l’adresse indiquée lors de la commande.
 • 6.3 Le client (c’est-à-dire la personne à qui les marchandises sont envoyées) sera le déclarant et l’importateur dans le pays auquel l’envoi est destiné.
 • 6.4 Les livraisons ne sont possibles qu’aux jours indiqués par bloomon.
 • 6.5 bloomon effectue les livraisons à l’adresse de livraison que vous avez indiquée dans votre compte client sur notre site Internet. Toute modification d’adresse n’est effective que pour la livraison qui, comme convenu, aura lieu au plus tôt le troisième jour ouvrable à compter de la fin du jour de la communication en question.
 • 6.6 Le client est tenu de veiller à ce que la remise en mains propres des produits à l’adresse de livraison que vous avez indiquée soit possible. Si la remise n’est pas possible, vous êtes en défaut quant à la réception.
 • 6.7 Si la remise en mains propres des produits n’est pas possible, il est possible d’exécuter le contrat en livrant les produits au voisin ou en les déposant devant la porte du logement.
 • 6.8 S’il n’est pas possible de déposer des produits devant la porte du logement, le contrat peut être exécuté en plaçant les produits devant la porte de l’immeuble.
 • 6.9 Si les produits ne sont pas encore payés conformément au paragraphe 4 au moment de la remise en mains propres, bloomon conserve la propriété jusqu’au paiement complet du montant de l’achat.

7 Retours

 • 7.1 Lors de l’achat de produits, le client a la possibilité de résilier le contrat sans indication des motifs pendant 14 jours. Ce délai de réflexion débute le jour qui suit la réception de la commande.
 • 7.2 Toutefois, les produits de bloomon susceptibles de se détériorer rapidement (comme des fleurs et des plantes) ou qui sont clairement de nature personnelle ne peuvent pas être retournés.
 • 7.3 Au cours du délai de réflexion, le client traitera le produit et l’emballage avec précaution. Le client ne déballera les produits que dans la mesure nécessaire à l’évaluation du fait qu’il souhaite conserver le produit. Si le client décide d’exercer son droit d’annulation, il retournera à bloomon le produit avec tous les accessoires fournis et, si cela est raisonnablement possible, dans l’état ainsi que l’emballage d’origine, conformément aux instructions données par bloomon.
 • 7.4 Les commandes peuvent être retournées à l’adresse suivante : bloomon BVBA, Kievitplein 20C/12, 2018 Anvers.
 • 7.5 Les frais de retour sont pour le compte du client.
 • 7.6 Si le client a déjà payé les produits, bloomon remboursera le paiement au client dans les 30 jours qui suivent la réception des produits renvoyés.

8 Protection des données

 • 8.1 Nous utilisons les données personnelles du client lors du traitement d’une commande. Nous appliquons une politique de protection de la vie privée afin d’informer le client de la manière dont ces données personnelles sont traitées.

9 Garantie et responsabilité

 • 9.1 bloomon garantit uniquement que les produits qu’elle livre sont adaptés à la finalité qui est la leur sur la base des informations fournies par bloomon, et garantit que les produits répondent aux éventuelles obligations légales et autres prescriptions des pouvoirs publics qui s’appliquent à la finalité en question.
 • 9.2 bloomon garantit que les produits et services qu’elle livre sont fabriqués ou livrés dans le respect de l’Homme et de l’environnement, sans avoir recours au travail des enfants.

10 Modifications

 • 10.1 bloomon se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment. Il est conseillé de consulter régulièrement les présentes conditions générales.

11 Résiliation

 • 11.1 Au cas où le client ne respecterait pas les obligations qui sont les siennes au titre du présent contrat, bloomon disposerait des choix suivants : a. donner la possibilité au client de respecter les obligations qui sont les siennes dans un délai fixé par bloomon ; b. résilier le contrat en tout ou en partie sans avertissement préalable ; outre son droit à résilier le contrat, bloomon se réserve également à tout moment le droit de réclamer au client l’indemnisation complète de l’ensemble des dommages et des frais.

12 Litiges et droit applicable

 • 12.1 Toutes les obligations entre bloomon et le client sont régies par le droit belge.
 • 12.2 Le Tribunal de première instance d’Anvers est exclusivement compétent pour connaître des éventuels litiges découlant ou afférents au contrat entre bloomon et le client.

Anvers, Septembre 2015.